У школској 2007/2008. години на овом порталу реализован je пројекат „Примена e-learning методе наставе у средњем стручном образовању“. У оквиру овог пројекта израђени су образовни материјали за предмет Основе електротехнике 1. Циљ пројекта је био модернизација наставе у средњим стручним школама и њено усклађивање са захтевима Европске Уније и анализа и пренос искустава у примени методе електронског учења осталим школама ССО, гимназијама и службама Министарства просвете и спорта Републике Србије.

Наставни материјали настали кроз овај пројекат су тестирани кроз примену у десет електротехничких школа које су имале по два или више разреда у којима се изучава предмет Основе електротехнике 1. Ученицима једног разреда је био доступан портал са комплетним електронским садржајима, а другима не. По завршетку циклуса учења анализа резултата постигнутог успеха ученика је показала да су резултати значајно бољи у разредима (у свим школама које су учествовале у пројекту) у којима је примењена 
e-learning методе наставе.