Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима учења је програм од јавног интереса који има за циљ оспособљавање наставника, стручних сарадника и директора основних школа и гимназија за остваривање образовно-васпитне праксе у складу са новим програмима наставе и учења и праћења сопственог рада.

Упутство за приступ обуци:


Специфични циљеви програма обуке су:

 • упознавање са новом концепцијом програма наставе и учења;
 • развијање компетенција за планирање наставе и учења оријентисаних на исходе и процес учења (глобално и оперативно планирање, припремање за час);
 • развијање компетенција за остваривање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења (методе, технике и активности);
 • развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења оријентисане на исходе и процес учења;
 • развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе.

Прогам обуке је креиран према програму наставе и учења оријентисаном на процес и резултате (исходе) учења и усмерен је на развијање компетенција: наставна област, предмет и методика наставе и поучавање и учење.

Програм обуке обухвата следеће теме:

 • Програми наставе и учења у основном и средњем образовању – опште карактеристике;
 • Планирање наставе и учења обавезних предмета и изборних програма;
 • Остваривање наставе и учења;
 • Међупредметне компетенције;
 • Пројекат и пројектна настава;
 • Планирање пројектне наставе;
 • Предузетништво;
 • Праћење и вредновање наставе и учења.

Обука траје три дана: 16 сати непосредног рада и 8 сати „онлајн“.